Compra la
teva entrada
BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ EN EL SORTEIG D’INSTAGRAM

ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ

La mercantil THE EXHIBITIONS COMPANY, SA (en endavant, TEC), amb domicili a Paseo de la Castellana, número 257 de (28046) Madrid, i identificada amb el NIF A-29039807, organitza un sorteig d’àmbit nacional a través d’Instagram, exclusiu per a usuaris residents a Espanya (en endavant, la Promoció).

DURADA

La Promoció s’iniciarà el dia 14 de març de 2023 a les 17 hores i finalitzarà el dia 20 de març de 2023 a les 11 hores. No es tindran en compte aquelles participacions que es facin amb posterioritat al període de participació, encara que l’accés per participar-hi encara estigui disponible per als usuaris d’Instagram.

TEC es reserva la facultat de no procedir a fer l’acció promocional. Així mateix, TEC podrà allargar el termini de l’acció promocional.

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

Per participar en el sorteig, cal que els participants compleixin els requisits següents:

  • Residir a Espanya i ser majors de 18 anys.
  • Ser titulars d’un compte d’Instagram.
  • Ser seguidors de @miradortorreglories i @barcelonaobertura a Instagram.
  • Comentar la publicació del sorteig d’Instagram etiquetant mínim a 1 usuari durant el període de participació.
  • La participació en la Promoció és gratuïta, de manera que no és necessària la compra de cap producte ni el pagament de cap quantitat per participar-hi.

PREMI DEL SORTEIG

El premi consisteix en tres entrades dobles per a Mirador torre Glòries.

El premi és personal i intransferible, i en cap cas pot ser bescanviat en metàl·lic. El guanyador haurà de gaudir personalment del premi, llevat d’autorització expressa de TEC en un altre sentit. Si algun dels guanyadors no pot o no vol acceptar el premi, TEC podrà declarar el premi desert (totalment o parcialment).

MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Hi haurà 3 guanyadors, que s’escolliran de manera aleatòria mitjançant la plataforma Easypromos. Els guanyadors seran comunicats el 20 de març a través del perfil d’Instagram @miradortorreglories. Si algun usuari el requereix, se li farà arribar el certificat de validesa del sorteig. 

El dia del sorteig es publicarà qui són els guanyadors, al perfil d’Instagram del Mirador, i se’ls enviarà un missatge privat, a cadascun d’ells, amb les entrades per a accedir al concert en el mirador.

La celebració del sorteig i la concessió del premi queden subjectes a la normativa fiscal vigent.

DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS

Si s’evidenciés que qualsevol dels participants no compleix els requisits exigits en aquestes bases, o que les dades proporcionades per participar-hi no són vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedaria automàticament exclòs de la Promoció, per la qual cosa perdria tot dret d’obtenir els premis atorgats en virtut de la Promoció.

L’empresa es reserva el dret de declarar el sorteig desert.

No es permeten comentaris o opinions el contingut dels quals es consideri inadequat, ofensiu, injuriós o discriminatori, o que puguin vulnerar drets de tercers. Tampoc es permeten comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. TEC no es responsabilitza dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants en la Promoció, i que en qualsevol moment puguin ferir la sensibilitat d’altres participants.

La participació en la present Promoció, així com la publicació dels comentaris que es facin per part dels participants en les publicacions, no poden vulnerar, per cap concepte, les regles comunitàries d’Instagram ni les condicions d’ús d’Instagram.

Si TEC descobrís l’ús de mitjans fraudulents per a la participació, com ara l’ús de bots en els comentaris, els participants que hagin fet servir aquests mètodes seran desqualificats.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

A títol enunciatiu, però no limitatiu, TEC no es responsabilitza de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present Promoció, com tampoc es responsabilitza de l’ús que faci el participant respecte del premi que obtingui d’aquesta Promoció.

TEC tampoc assumeix la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que puguin impedir la realització de la Promoció o el gaudi total o parcial del premi.

En cas que aquesta Promoció no es pugui realitzar, bé per fraus que s’hi puguin detectar, o bé per errors tècnics o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de l’empresa i que afecti el desenvolupament normal del concurs, TEC es reserva el dret de cancel·lar, modificar o suspendre la Promoció.

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals aportades pels participants a la Promoció s’incorporaran a un fitxer del qual és titular TEC, i seran tractades per gestionar la seva participació, seleccionar el guanyador i els suplents, i per contactar amb ells per a la gestió i el lliurament del premi, així com la comunicació, a través de les xarxes socials, amb comptes dels quals sigui titular TEC, de les dades personals relatives al nom d’usuari amb les quals hagin pogut participar en el sorteig.

Per a les finalitats de tractament esmentades, el participant reconeix i consent la cessió de les dades personals referides a TEC.

TEC contactarà amb el guanyador i, una vegada acceptat el premi, li demanarà les dades que siguin necessàries i pertinents per a l’organització i el lliurament o enviament del premi. A aquest efecte, els participants autoritzen que TEC comuniqui les dades per a aquestes finalitats d’organització, tramesa o lliurament del premi a terceres entitats implicades en la gestió i el lliurament d’aquest.

Les bases legals que legitimen el tractament de les dades personals dels participants són el seu consentiment, l’interès legítim de tots els participants i de la mateixa TEC que es compleixin i s’executin les presents bases per al desenvolupament adequat de la Promoció, per garantir el seu desenvolupament adequat i evitar participacions fraudulentes, i la necessitat de donar compliment a obligacions legals exigibles a TEC.

La informació dels participants romandrà a les bases de dades de TEC sempre que aquests no demanin la supressió de les seves dades a l’adreça indicada en aquestes bases. Si un participant sol·licita la supressió de les seves dades personals, aquestes quedaran bloquejades i a la disposició exclusiva dels tribunals, el Ministeri Fiscal o altres Administracions públiques competents, i, en particular, de les autoritats de protecció de dades, per donar resposta a eventuals reclamacions i per garantir el dret de defensa de TEC i/o dels participants en el sorteig. Aquesta informació romandrà bloquejada per un termini màxim de sis (6) anys, a comptar des de la data en què el participant es doni de baixa com a usuari de la base de dades de TEC.

En cas que el participant en la Promoció faciliti a TEC dades personals de terceres persones (familiars, parella, amics, etc.), mitjançant l’acceptació d’aquestes bases, el participant garanteix que (i) ha informat prèviament aquestes terceres persones de la seva participació en el sorteig i del contingut íntegre d’aquestes bases, i (ii) n’ha obtingut l’autorització per facilitar les seves dades personals a TEC, per a les finalitats assenyalades en les bases, així com que es troba autoritzat per fer-ho, en les mateixes condicions i per a les mateixes finalitats previstes en les bases.

Els participants poden contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de TEC i exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió i, si escau, oposició, portabilitat i limitació del tractament, dirigint-se a l’adreça postal de TEC (Paseo de la Castellana, 257; 28046 Madrid); o bé enviant un missatge electrònic a l’adreça del seu Delegat de Protecció de Dades: rgpd@miradortorreglories.com. En tots dos casos, el participant ha d’indicar la referència: «Protecció de Dades – Promoció Instagram XX».

S’informa els participants del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

CANVIS I ACCEPTACIÓ

TEC es reserva el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, sempre que això no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants en la Promoció.

El sol fet de participar en el sorteig implica que el participant accepta totalment les condicions d’aquestes bases legals. Així mateix, la participació en un sorteig d’aquesta naturalesa suposa l’acceptació de les normes de la xarxa social Instagram, a través de la qual es desenvolupa el mateix sorteig.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquest avís legal es regeix per la legislació espanyola i, llevat que s’estableixi altrament a la normativa aplicable (inclosa la normativa de consumidors i usuaris), qualsevol conflicte entre les parts se sotmetrà als jutjats i tribunals de Barcelona

Newsletter

Vols rebre notícies sobre Mirador torre Glòries?
Subscriu-te a la nostra newsletter!