Compra la
teva entrada
Condicions de compra
 1. 1. Introducció

  Les condicions de compravenda següents tenen com a finalitat establir els termes i explicar els detalls de l’operació de compra d’entrades per part dels usuaris que procedeixin a adquirir-les per aquesta via a la societat THE EXHIBITIONS COMPANY, SAU (d’ara endavant, «TEC»), domiciliada a Madrid, Paseo de la Castellana, 257, amb NIF A29039807, degudament inscrita al Registre Mercantil de Madrid, al full M-299308.

  Les condicions de compravenda varien en funció de si els usuaris han adquirit únicament entrades per al Mirador torre Glòries (d’ara endavant, «el Mirador») o entrades combinades per al Mirador + la instal·lació Cloud Cities Barcelona (d’ara endavant, «Cloud Cities Barcelona»).

 2. 2. Objecte

  1. Aquestes condicions de compra d’entrades online (d’ara endavant, «les Condicions Generals») regulen l’adquisició per part de l’usuari (d’ara endavant, «l’Usuari») d’entrades d’accés al Mirador i a Cloud Cities Barcelona (d’ara endavant, «les Entrades») mitjançant el lloc web miradortorreglories.com (d’ara endavant, «el Lloc Web»). Aquestes Condicions Generals estan complementades per la política de privacitat, avís legal i política de cookies que l’Usuari ha de consultar a través de l’enllaç existent a la seva pàgina principal, amb caràcter previ a l’inici del procés de compra i que es reputaran acceptades amb la acceptació d’aquestes Condicions Generals.
  2. L’Usuari que adquireixi les Entrades per mitjà del Lloc Web s’obliga a complir aquestes Condicions Generals. L’acceptació expressa d’aquestes Condicions Generals es produirà en fer clic al botó «He llegit i accepto els termes i condicions de la compra», i suposa l’adhesió, plena i sense reserves, a aquestes Condicions Generals, en la versió publicada en el moment d’iniciar-se el procés de compra. En conseqüència, l’Usuari, sota la seva responsabilitat, ha de llegir atentament les Condicions Generals. Si l’Usuari no està d’acord amb el contingut d’aquestes Condicions Generals, haurà d’abstenir-se, per tant, d’operar a través del Lloc Web.
  3. L’Usuari declara ser major d’edat, de conformitat amb el seu dret nacional, i disposar de la capacitat legal necessària per vincular-se per aquestes Condicions Generals, així com per utilitzar i, si escau, contractar per mitjà del Lloc Web, de conformitat amb aquestes Condicions Generals. Respecte d’aquestes, l’Usuari declara conèixer-les, entendre-les i acceptar-les totalment.
  4. Així mateix, l’Usuari s’obliga a complir les mesures excepcionals de contenció de la covid-19 establertes en cada moment.
  5. TEC es reserva el dret a denegar o retirar l’accés o la utilització del seu servei de compra des del Lloc Web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells Usuaris que facilitin informació falsa o que, de qualsevol altra manera, incompleixin les Condicions Generals.
  6. TEC no garanteix la disponibilitat i continuïtat del servei de compra de les Entrades que aquí es regula, el qual es pot veure impedit, dificultat o interromput per factors o circumstàncies alienes al seu control. Aquestes Condicions Generals són les vigents des de la data de la seva darrera actualització (indicada al final d’aquest document). TEC es reserva la facultat de modificar el contingut d’aquestes Condicions Generals en qualsevol moment, a la seva discreció; en aquest cas, les modificacions entraran en vigor des del moment en què es publiquin i seran aplicables exclusivament als Usuaris que accedeixin al Lloc Web amb posterioritat a la data esmentada. A efectes aclaridors, en cas que es modifiquin aquestes Condicions Generals de Compra, en estricta observança de la normativa aplicable a la protecció de consumidors i usuaris, TEC respectarà els compromisos i acords adquirits amb els Usuaris abans que es produís la modificació esmentada i sempre que siguin aplicables.
  7. En cas que l’Usuari actuï com a consumidor, es presumirà que el contracte s’ha celebrat en el lloc on aquest tingui la residència habitual. No obstant això, el contracte s’entendrà celebrat al domicili de TEC quan l’Usuari no actuï com a consumidor.
  8. Les Condicions Generals seran guardades per TEC i estaran disponibles des del Lloc Web, perquè l’Usuari les pugui consultar i revisar en tot moment.
  9. Les Condicions Generals estan disponibles en català, espanyol, anglès i francès.
  10. En cas que alguna d’aquestes Condicions Generals passés a ser nul·la o inaplicable per raons jurídiques o materials, la resta no se’n veuran afectades, i continuaran sent aplicables sempre que no es vegin afectades per aquesta nul·litat o inaplicabilitat.
 3. 3. Servei de compra d’Entrades

  1. Aquest Lloc Web ha estat desenvolupat en benefici de clients finals; i, per tant, els serveis als quals es pot accedir a través seu no van dirigits a empreses majoristes, minoristes, ni cap mena d’intermediari, sigui del sector de l’oci, del turisme o de qualsevol altre. En conseqüència, l’Usuari reconeix i accepta que el Lloc Web és, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i manifesta que els serveis contractats mitjançant el Lloc Web seran per a ús propi, i que quedaran sota la seva responsabilitat l’accés, la utilització o l’ús dels serveis oferts al Lloc Web per part de tercers que accedeixin, utilitzin o contractin en nom seu. En aquest sentit, l’Usuari accepta, de manera expressa i sense excepcions, que l’accés al Lloc Web i la utilització dels seus serveis té lloc sota la seva responsabilitat única i exclusiva.
  2. A través del Lloc Web, TEC posa a disposició de l’Usuari un servei de venda anticipada d’Entrades per accedir al Mirador i a Cloud Cities Barcelona.
  3. L’Usuari pot adquirir les modalitats d’Entrades que es descriuen a l’apartat «Tarifes i tipus de visites» del Lloc Web; totes aquestes modalitats queden subjectes a aquestes Condicions Generals.
  4. Totes les modalitats d’Entrades tindran disponible una audioguia, a la qual podreu accedir mitjançant un aplicatiu de mòbil (PWA) a través d’un codi QR.
 4. 4. Procediment de compra de les Entrades

  1. Per fer la compra online de les Entrades, l’Usuari haurà de seguir els passos següents:
   1. En primer lloc, l’Usuari haurà de disposar d’un ordinador, un smartphone, o qualsevol altre tipus de dispositiu electrònic amb connexió a internet, i dirigir-se a l’apartat «Entrades» del Lloc Web.
   2. Un cop l’Usuari hagi accedit a l’apartat de venda de les Entrades del Lloc Web, haurà d’indicar el tipus d’Entrades que vol adquirir, en funció de les definicions donades a l’apartat 3.2 anterior. Seleccionat el tipus d’entrada, l’Usuari haurà d’escollir la data i hora concretes en què vol fer la visita, així com el nombre d’Entrades que vol adquirir. El Lloc Web informarà l’Usuari del nombre màxim d’Entrades que es poden adquirir en la data i hora triades. La data i hora de la visita serà la que consti a l’Entrada després de completar el procés de compra.
   3. En el cas d’Entrades amb tarifa Reduïda, l’Usuari també haurà d’indicar el tipus de beneficiari que farà ús de les entrades, així com el tipus de reducció aplicable. L’Usuari es compromet a proporcionar informació veraç en tot moment. TEC podrà denegar l’accés a aquells visitants que, havent triat aquesta modalitat d’entrada, no compleixin els requisits descrits per a la tarifa Reduïda.
   4. En funció del nombre i el tipus d’Entrades seleccionades per l’Usuari, el Lloc Web indicarà el preu final de compra de les Entrades (que inclourà l’IVA o altres impostos aplicables). El preu de les Entrades serà el que constarà al Lloc Web en el moment de fer la compra.
   5. Un cop l’Usuari hagi seleccionat totes les opcions esmentades anteriorment, haurà de proporcionar les dades següents: el seu nom i els cognoms, un telèfon de contacte, una adreça de correu electrònic i el seu país de residència (són obligatoris els camps del nom, l’adreça de correu electrònic i el país de residència).
   6. A continuació, es demanarà a l’Usuari que seleccioni el mètode de pagament amb què vol fer la seva compra. Las Entradas disponibles en el Sitio Web se podrán adquirir a través de las tarjetas bancarias (débito/crédito) identificadas en el Sitio Web.
   7. Abans de poder continuar amb la compra, l’Usuari haurà d’acceptar expressament aquestes Condicions Generals, així com la política de privacidad.
   8. Finalment, després d’haver seleccionat el mètode de pagament i haver fet clic al botó «Pagar», l’Usuari serà redirigit a la plataforma de la corresponent entitat financera, i haurà de seguir les instruccions de pagament que aquesta li proporcioni.
   9. El contracte entre l’Usuari i TEC per la compra d’Entrades es perfeccionarà en el moment en què l’Usuari finalitzi amb èxit el procés de pagament de les Entrades. L’Usuari declara conèixer i acceptar que únicament l’emplenament complet i el seguiment del procediment de compra previst al Lloc Web, que finalitza amb la confirmació de la compra per part de l’Usuari en el quadre de diàleg «Confirmació», constitueix una sol·licitud completa, formal i efectiva de compra de les Entrades. En cap cas, l’execució parcial del procediment de compra per part de l’Usuari comportarà la creació de cap relació contractual o precontractual entre aquest i TEC.
   10. Abans de finalitzar el procés de compra de les Entrades, l’Usuari serà el responsable d’assegurar l’exactitud i la correcció de les dades introduïdes. Un cop finalitzat correctament el procés de compra de les Entrades, les seves característiques, modalitats i condicions (com ara el dia o l’hora de la visita) no podran ser modificades excepte en els casos expressament previstos en aquestes Condicions Generals.
   11. L’Usuari declara i garanteix a TEC que disposa de la capacitat legal necessària per actuar, contractar i adquirir les Entrades per mitjà del Lloc Web, que completarà correctament totes les dades que se sol·liciten durant el procés de contractació i que les dades que introduirà són veraces, estan actualitzades i no corresponen a cap tercer. En el cas de contractacions fetes per menors d’edat, TEC no serà responsable de la validesa del consentiment atorgat per contractar ni de la necessitat que els seus representants legals convalidin aquesta contractació. Així mateix, tampoc no és responsabilitat de TEC comprovar la veracitat o exactitud de les dades proporcionades pels Usuaris Per tant, TEC no assumirà cap responsabilitat sobre persones que incompleixin les obligacions de facilitar informació pròpia, certa, veraç i lícita, i aquestes persones seran les úniques responsables a tots els efectes de les dades falses o inexactes que introdueixin durant el procés de contractació, així com dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que causin a TEC o a tercers per aquesta circumstància.
   12. Quan hagi finalitzat el procés de compra, l’Usuari rebrà un missatge electrònic, a l’adreça electrònica que hagi facilitat a aquest efecte, on es confirmarà la compra de les Entrades, i que contindrà el número de localitzador de reserva i les Entrades adquirides. Les Entrades podran ser impreses, descarregades al terminal mòbil en format PDF o descarregades en format Passbook o Wallet. Les Entrades en aquests tres formats tindran la mateixa validesa que les adquirides a les taquilles. Les Entrades tindran un localitzador únic i només es podran fer servir una vegada.
  2. No es permet en cap circumstància la compra d’Entrades a través del Lloc Web per a fins diferents dels expressament previstos en aquestes Condicions Generals. L’Usuari no podrà revendre les Entrades a canvi d’un preu ni dur a terme qualsevol acte jurídic onerós de transmissió de l’ús de l’Entrada o de la propietat a favor de tercers.
  3. TEC només es fa responsable de les Entrades adquirides a través del Lloc Web.
  4. Es prohibeix expressament la revenda d’Entrades.
  5. La manca de visibilitat produïda per condicions meteorològiques o ambientals adverses no serà motiu de devolució de l’Entrada.
 5. 5. Accés i visita

  1. Normes generals d’accés
   1. L’accés al Mirador i/o a Cloud Cities Barcelona està subjecte a la possessió d’una Entrada vàlidament adquirida d’acord amb aquestes Condicions Generals i presentada adequadament al personal de TEC el dia i l’hora concertats de la visita.
   2. L’Usuari que hagi adquirit les Entrades online s’haurà de presentar a l’accés disponible amb aquesta finalitat en el temps indicat durant el procés de compra. Tan bon punt l’entrada hagi estat validada pel personal de TEC, i el titular legítim de l’entrada hagi accedit al recinte, el visitant no hi podrà tornar a entrar si l’abandona. Els visitants han de conservar l’entrada durant tota la visita.
   3. El personal de TEC podrà requerir en qualsevol moment als visitants que hagin adquirit les entrades amb tarifa reduïda que acreditin documentalment el compliment de la circumstància que dona dret a la reducció.
   4. El personal de TEC podrà denegar l’accés al Mirador i/o a Cloud Cities Barcelona en cas que l’Entrada estigui malmesa, trencada o tingui indicis de falsificació o de revenda En cas que es detecti una Entrada falsificada o revenuda, TEC es reserva el dret a iniciar accions legals contra la persona que la presenti o contra el responsable de la falsificació o revenda.
   5. TEC es reserva la possibilitat de registrar els visitants que accedeixin als recintes, i les seves pertinences, per motius de seguretat, en virtut del que s’estableix a la normativa aplicable. El visitant serà sotmès al control de bosses, motxilles, equipatges i efectes personals. En cap cas no es permet l’entrada amb objectes que puguin ser considerats perillosos o prohibits. En cas que es detecti un objecte perillós, l’objecte podrà ser requisat fins a la sortida o lliurat a les forces i els cossos de seguretat, segons el cas, o es podrà denegar l’accés del visitant. Aquestes mesures les podrà modificar de manera unilateral TEC si hi ha circumstàncies que hi obliguin, com ara canvis en el Nivell d’Alerta Antiterrorista (NAA).
   6. TEC es reserva el dret d’admissió en virtut del que s’estableix al Decret 112/2010, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i les activitats recreatives. Així mateix, TEC podrà denegar l’accés o la permanència a qualsevol visitant que: (i) manifesti símptomes que evidenciïn que es troba sota els efectes de begudes alcohòliques, estupefaents, psicotròpics, estimulants o equivalents; (ii) mostri una actitud que suposi o pugui suposar un perill directe o indirecte per a la resta de les persones, per al personal de TEC o per a les instal·lacions o (iii) incompleixi alguna de les normes establertes en aquestes condicions generals. El dret d’admissió es podrà aplicar, també, a aquells visitants que, havent accedit al Mirador, intentin accedir a Cloud Cities Barcelona contravenint alguna de les normes establertes en aquesta clàusula, a la clàusula 5.2 de les condicions de compra o a les Condicions Generals.
   7. La compra de l’Entrada per accedir al recinte suposa l’acceptació per part de l’usuari de la normativa vigent que fixi el Ministeri de Sanitat o qualsevol altra autoritat competent en tot moment per a la visita a museus i establiments públics com a conseqüència de la situació d’emergència de salut pública ocasionada per la covid-19, tant durant l’estat d’alarma com després que aquest hagi finalitzat.
   8. TEC es reserva el dret de modificar itineraris o de limitar els espais visitables per motius de salut pública, seguretat, restauració, manteniment, condicions meteorològiques adverses o esdeveniments puntuals. Aquests canvis no afectaran el preu de les entrades ni donaran dret a l’usuari a reclamar.
   9. TEC, en compliment de la normativa legal, regularà l’aforament del Mirador i de Cloud Cities Barcelona segons criteris de seguretat i/o de conservació dels respectius espais.
   10. No es permet fumar, beure ni menjar dins de Mirador torre Glòries ni de Cloud Cities Barcelona durant tota la visita.
   11. Per preservar la higiene, per seguretat, per educació i respecte envers els altres, no es podrà estar a les instal·lacions en vestit de bany, biquini, sense calçat o amb el tors descobert.
   12. Per raons sanitàries i d’higiene no s’admeten animals, llevat dels gossos guia.
   13. No es permet l’entrada de patinets, bicicletes ni de cap altre vehicle amb rodes a tot el recinte.
   14. No es permet accedir al Mirador ni al Cloud Cities Barcelona amb material audiovisual professional (a títol d’exemple, flaixos o dispositius d’il·luminació, trípodes, objectius, etc.). Tampoc no es permet captar imatges amb finalitats diferents de l’ús personal. En particular, es prohibeix fer servir les imatges amb finalitats lucratives, empresarials o professionals, sense el consentiment exprés i per escrit de TEC. En cas que l’Usuari incompleixi aquesta obligació, assumirà íntegrament, davant de TEC i de tercers, qualsevol responsabilitat que pugui sorgir per la captació i l’ús no consentits de qualsevol imatge del recinte.
  2. Normes d’accés a Cloud Cities Barcelona
   1. Per raons de seguretat, es prohibeix l’accés a la instal·lació Cloud Cities Barcelona als menors de 10 anys. Per accedir-hi, es requereix tenir una bona condició física, ja que, en alguns trams del recorregut, és necessària una determinada perícia tècnica (pujar i baixar desnivells, lliscar per trams estrets, etc.). El personal de la instal·lació podrà denegar l’accés a l’escultura a aquelles persones que, per la seva condició física, pes, envergadura i/o mobilitat puguin posar en risc la seva pròpia integritat física o la dels altres visitants. En especial, no podran accedir a Cloud Cities Barcelona persones d’edat avançada o amb mobilitat o visibilitat reduïda, embarassades ni persones amb vertigen, anèmia, tendència al mareig, claustrofòbia, diabetis, epilèpsia, problemes cardíacs, problemes respiratoris o altres afeccions semblants, o amb signes clars d’embriaguesa. El personal de la instal·lació podrà denegar la visita a tot visitant que no compleixi aquests requisits o que es consideri no apte apel·lant a criteris de seguretat. En tots aquests casos, el visitant no tindrà dret a reclamar l’import de la visita a la instal·lació.
   2. TEC es reserva el dret d’admissió a la instal·lació a totes aquelles persones que no compleixin l’edat mínima d’accés publicada a www.miradortorreglories.com, així com aquells visitants que no compleixin el que s’estipula a la clàusula 5.1.6. TEC no es fa responsable dels danys que els visitants puguin patir com a conseqüència de la inobservança d’aquestes instruccions.
   3. No es permet accedir a la instal·lació amb objectes personals, atès que poden causar danys als visitants de la planta del Mirador. Abans d’entrar a la instal·lació, el visitant haurà de deixar els seus objectes personals a les consignes habilitades amb aquesta finalitat o donar-los a algun acompanyant que no accedeixi a la instal·lació. El personal de Cloud Cities Barcelona podrà autoritzar l’accés a la instal·lació amb telèfon mòbil. En aquest cas, serà obligatori subjectar-lo al dispositiu de seguretat que, amb aquest fi, lliura el nostre personal. Els visitants que accedeixin a la instal·lació amb el telèfon mòbil, ho fan sota la seva pròpia responsabilitat. TEC no es responsabilitza dels danys que pugui patir el telèfon mòbil en cas de mal funcionament del dispositiu de seguretat facilitat per TEC. Tampoc no es permet abocar-se al buit des de la instal·lació o sortir del recorregut marcat. El visitant que incompleixi aquestes prohibicions o que no segueixi les instruccions que doni el personal de Cloud Cities Barcelona, serà responsable directe dels danys que pugui causar als visitants de la planta del Mirador.
   4. Per raons de seguretat, TEC es reserva el dret d’inspeccionar els objectes dels visitants a l’entrada a la instal·lació, i a utilitzar detectors de metalls.
   5. És imprescindible portar roba còmoda, dur calçat tancat i evitar les faldilles i les robes delicades.
   6. En tot cas, i prioritàriament, caldrà seguir les instruccions o indicacions d’accés a la instal·lació que doni el nostre personal, les quals prevaldran sobre les que es descriuen aquí.
 6. 6. Política de canvis i devolucions

  1. Els Usuaris que tinguin la condició de consumidors no podran exercir el dret de desistiment previst al Reial decret llei 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, atès que les Entrades tenen caràcter de servei d’esbarjo amb un dia i una hora previstos. No obstant això, els Usuaris podran sol·licitar canvis i devolucions en els casos següents:
   1. Canvis per a Entrada individual
    1. Aquest apartat és aplicable a les categories d’Entrades següents: Mirador torre Glòries, Mirador torre Glòries + experiència Cloud Cities Barcelona i grup visita lliure.
    2. Com a normal general, un cop adquirides les Entrades, l’Usuari podrà canviar el dia i l’hora de l’Entrada sempre que ho sol·liciti, com a molt tard, 24 hores abans de la visita. Tota sol·licitud de canvi s’haurà de tramitar enviant un missatge electrònic a help@miradortorreglories.com. Els canvis de les Entrades són nominals, és a dir, només el podrà sol·licitar l’Usuari que les hagi comprat. TEC no gestionarà i/o autoritzarà canvis d’Entrades comprades a través d’intermediaris o distribuïdors no oficials, que hauran de ser tramitades davant d’aquests tercers i conforme a les condicions pròpies. Únicament es faran canvis d’entrades no utilitzades. En la sol·licitud caldrà presentar les Entrades, en format digital o paper, i facilitar el número de localitzador de la reserva. Es podrà escollir una nova data dins de l’any natural a partir de la data de la sol·licitud, i és obligatori bescanviar per una nova Entrada amb dia i hora a través de la mateixa adreça de correu electrònic help@miradortorreglories.com. La modificació de data serà conforme a l’Entrada originària, que tindrà les mateixes característiques i modalitats i els mateixos serveis que l’Entrada originària. En qualsevol cas, la sol·licitud de canvi estarà condicionada a la disponibilitat d’Entrades. El canvi no implica cap càrrec per a l’Usuari.
   2. Devolucions per a Entrada individual
    1. Aquest apartat és aplicable a les categories d’Entrades següents: Mirador torre Glòries, Mirador torre Glòries + experiència Cloud Cities Barcelona i grup visita lliure.
    2. Com a norma general, una vegada adquirides les Entrades per part de l’Usuari, TEC només admetrà anul·lacions amb dret a devolució a les sol·licituds presentades, com a molt tard, 24 hores abans de la visita, sempre que es produeixi alguna de les situacions següents: (a) situacions de pandèmia i covid-19; (b) anul·lació del viatge per causes personals o sanitàries per un familiar de 1r i 2n grau, on s’entén que són casos de defunció, malaltia o hospitalització; (c) anul·lació del viatge per causes alienes a l’Usuari, com ara la cancel·lació del vol per part de la companyia; i (d) per causes alienes a l’Usuari i per responsabilitat de TEC, com ara el tancament del Mirador, a causa de tasques de manteniment, esdeveniments, etc.
    3. Les devolucions s’hauran de sol·licitar sempre amb un mínim de 24 hores abans de la data de la visita, i caldrà presentar un justificant oficial que demostri que no es pot fer la visita per algun dels motius exposats.
    4. A més, es podran sol·licitar anul·lacions amb dret a devolució en el cas de sol·licituds presentades un màxim de 48 hores després de l’adquisició de l’Entrada, si hi ha error humà demostrable o error manifest en el procés de compra.
    5. Les devolucions de les Entrades són nominals, és a dir, només la podrà sol·licitar l’Usuari que les hagi comprat.
    6. TEC no gestionarà ni autoritzarà devolucions d’Entrades comprades a través d’intermediaris o distribuïdors no oficials, que hauran de ser tramitades davant d’aquests tercers i conforme a les condicions pròpies.
   3. Procediment de devolució
    1. Tota sol·licitud de devolució s’haurà de tramitar enviant un missatge electrònic a help@miradortorreglories.com, i caldrà presentar un justificant oficial on s’exposin els motius pels quals no és possible fer la visita.
    2. Únicament es faran devolucions d’Entrades no utilitzades. En la sol·licitud caldrà presentar les Entrades, en format digital o paper, i facilitar el número de localitzador de la reserva.
    3. TEC avaluarà cada sol·licitud per emetre una resposta a l’Usuari, acceptant o denegant justificadament la devolució.
    4. La devolució es durà a terme pel mateix sistema de pagament utilitzat per l’Usuari en l’adquisició de l’Entrada.
    5. El termini de devolució dependrà de l’entitat bancària de cada Usuari.
    6. En cas que la causa de devolució sigui la impossibilitat de poder gaudir d’algun dels serveis contractats, la devolució i el reemborsament corresponents només es referiran a l’import proporcional de l’Entrada corresponent al servei afectat, segons les tarifes que s’indiquin al Lloc Web del Mirador en tot moment.
    7. El reemborsament només inclourà el preu de les Entrades abonat per l’Usuari. En cap cas no es reemborsarà a l’Usuari qualsevol altre cost o despesa, com per exemple, a títol enunciatiu, despeses de transport o allotjament.
    8. En els casos de devolucions o canvi de data per tancament de serveis i/o tancament del Mirador torre Glòries per decisió de TEC, no caldrà presentar les Entrades, sinó que la devolució es farà automàticament a través del mateix mitjà de pagament en què s’hagi fet la compra. L’Usuari podrà sol·licitar el canvi de data a través de l’adreça de correu electrònic help@miradortorreglories.com.
    9. En els casos de canvis o devolucions per error manifest de l’Usuari en el moment de fer la compra de les Entrades, cal sol·licitar aquest canvi o devolució en un màxim de 48 hores després de la data de la compra a través de la mateixa adreça de correu electrònic help@miradortorreglories.com, i caldrà presentar una argumentació per justificar l’error.
    10. En els casos de devolucions per causa que no sigui imputable a l’Usuari ni a tercers aliens a TEC (per exemple, per incidències meteorològiques o com a conseqüència de mesures adoptades per les autoritats competents en tot moment), caldrà sol·licitar-la a través de la mateixa adreça de correu electrònic help@miradortorreglories.com, i s’haurà de presentar documentació per justificar que no es pugui fer la visita.
   4. Canvis per a Entrades de grup
    1. Aquest apartat és aplicable a les categories d’Entrades següents: grup visita guiada, Good Morning Barcelona, Good Night Barcelona, The Networks of Art, The Architect’s Vision 22@ i escola visita guiada.
    2. Per sol·licitar el canvi de data d’una reserva de grup en alguna de les categories esmentades al punt 6.1.4.1, caldrà presentar la sol·licitud amb un mínim de 72 hores abans de la visita al Mirador torre Glòries.
    3. Tota sol·licitud de canvi s’haurà de tramitar enviant un missatge a help@miradortorreglories.com. Hi serà aplicable tot allò que es preveu per als processos de devolució de les Entrades individuals.
   5. Devolucions per a Entrades de grup
    1. Aquest apartat és aplicable a les categories d’Entrades següents: grup visita guiada, Good Morning Barcelona, Good Night Barcelona, The Networks of Art, The Architect’s Vision 22@ i escola visita guiada.
    2. Hi haurà anul·lació amb dret a devolució de les categories referides al punt 6.1.5.1 en els casos següents: (a) les sol·licituds de devolució fetes amb més de 3 dies d’antelació respecte de l’hora de la visita prevista tindran dret a un reemborsament del 100 % del preu de les Entrades; i (b) les sol·licituds de devolució fetes amb menys de 3 dies naturals (72 hores) d’antelació respecte a la data i l’hora de la visita no tindran cap reemborsament i només es podran canviar la data i l’hora de la visita, segons la disponibilitat.
    3. 6.1.5.3. Tota sol·licitud de canvi s’haurà de tramitar enviant un missatge a help@miradortorreglories.com. Hi serà aplicable tot allò que es preveu per als processos de devolució de les Entrades individuals.
   6. Canvis per a Entrades de grup escolar del Projecte Educatiu
    1. Aquest apartat és aplicable a les categories d’Entrades següents: VISITA EDUCATIVA «La meva ciutat, un ecosistema», «El futur de les ciutats» i «El poder de les dades a la ciutat».
    2. Per sol·licitar el canvi de data d’una reserva de grup escolar del Projecte Educatiu en alguna de les categories referides al punt 6.1.6.1, caldrà presentar la sol·licitud amb un mínim de 7 dies laborables abans de la visita al Mirador Torre Glòries.
    3. Tota sol·licitud de canvi s’haurà de tramitar enviant un missatge electrònic a l’adreça educa@miradortorreglories.com. Hi serà aplicable tot allò que es preveu per als processos de devolució de les Entrades individuals.
   7. Devolucions per a Entrades de grup escolar del Projecte Educatiu
    1. Aquest apartat és aplicable a les categories d’Entrades següents: VISITA EDUCATIVA «La meva ciutat, un ecosistema», «El futur de les ciutats» i «El poder de les dades a la ciutat».
    2. Hi haurà anul·lació amb dret a devolució de les categories referides al punt 6.1.7.1 en els casos següents: (a) les sol·licituds de devolució fetes amb més d’un mes d’antelació respecte de l’hora de la visita prevista tenen dret a un reemborsament del 100 % del preu de les Entrades; i (b) les sol·licituds de devolució fetes amb una antelació compresa entre els 30 i els 15 dies naturals respecte a l’hora de la visita prevista tindran dret a un reemborsament del 70 % del preu de les Entrades.
    3. Tota sol·licitud de devolució s’haurà de tramitar enviant un missatge electrònic a l’adreça educa@miradortorreglories.com. Hi serà aplicable tot allò que es preveu per als processos de devolució de les Entrades individuals.
 7. 7. Dret de propietat intel·lectual i industrial

  1. Dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Lloc Web, el Mirador i Cloud Cities Barcelona, especialment la instal·lació de l’artista Tomás Saraceno, i tots els seus elements i continguts, és titular exclusiu TEC, o tercers, o bé aquests drets han estat legítimament cedits o llicenciats a favor de TEC. En conseqüència, es prohibeix la utilització, reproducció, transmissió, transformació, disseminació, divulgació, publicació, processament, distribució, comunicació pública o explotació del Lloc Web, el Mirador i Cloud Cities Barcelona, especialment la instal·lació de l’artista Tomás Saraceno, de qualsevol manera, per part de l’Usuari, tret dels usos estrictament necessaris per a l’ús dels serveis oferts a través del Lloc Web o dels permesos legalment.
  2. L’Usuari reconeix i accepta que l’ús del Lloc Web o l’adquisició d’Entrades no suposen la transmissió de cap dret de propietat intel·lectual o industrial, com ara drets d’autor, marques, dissenys o altres drets.
  3. L’Usuari serà l’únic responsable, davant de TEC i davant de tercers, de qualsevol infracció de drets de propietat intel·lectual, industrial o de naturalesa anàloga que es faci en relació amb el Lloc Web, el Mirador i Cloud Cities Barcelona, en especial la instal·lació de l’artista Tomás Saraceno.
  4. La representació gràfica de l’edifici del Mirador constitueix una marca registrada en format 2D i 3D, en totes les categories de la Classificació de Niça. N’és titular MERLIN PROPERTIES SOCIMI, SA, sense perjudici de qualsevol altre dret de propietat intel·lectual. Això confereix, a favor de la societat esmentada, un dret exclusiu a explotar-la comercialment, i en especial a utilitzar-la, reproduir-la, comunicar-la públicament, transformar-la o distribuir-la, així com la facultat d’impedir-ne l’ús per part de tercers no autoritzats. Per tant, queden expressament prohibits aquests usos descrits anteriorment, en qualsevol suport, sense el consentiment exprés previ per escrit de MERLIN PROPERTIES SOCIMI, SA.
 8. 8. Responsabilitats

  1. TEC no assumirà cap responsabilitat davant de cap Entrada que no s’hagi adquirit per mitjà del Lloc Web.
  2. TEC no es fa responsable de cap pèrdua o robatori de les Entrades.
  3. Durant la visita, els visitants han de seguir escrupolosament totes les normes, indicacions i instruccions de seguretat que siguin traslladades per TEC i/o totes aquelles que siguin aplicables seguint la diligència i les mesures de precaució adequades. En aquest sentit, TEC no serà en cap cas responsable de qualsevol dany, perjudici, cost o despesa que pateixin els visitants o tercers a conseqüència d’un incompliment o inobservança d’aquelles normes, indicacions o instruccions o, en general, d’una actuació o omissió negligent per part seva o de qualsevol tercer aliè a TEC.
  4. TEC no serà en cap cas responsable de la pèrdua o robatori d’objectes personals dels visitants durant la visita per accions o omissions de tercers no imputables a TEC.
  5. Els visitants seran exclusivament responsables i respondran, davant de TEC i tercers, de qualsevol dany, desperfecte o perjudici que causin a les instal·lacions i/o a tercers durant les visites, sense cap tipus de limitació.
  6. Els visitants que accedeixin a la instal·lació de Cloud Cities Barcelona amb el seu telèfon mòbil, ho fan sota la seva pròpia responsabilitat. TEC no es responsabilitza dels danys que pugui patir el telèfon mòbil en cap cas, i se n’exclou expressament la responsabilitat de TEC per al cas en què el dispositiu de seguretat del telèfon facilitat per TEC falli.

 9. 9. Llei aplicable i jurisdicció

  1. Aquestes Condicions Generals es regeixen per la legislació espanyola comuna, amb la condició que ho permeti la legislació especial nacional aplicable als Usuaris que tinguin la condició de consumidors.
  2. Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en relació amb aquesta relació contractual se sotmetrà als tribunals competents de la ciutat de Barcelona (Espanya), amb la condició que ho permeti la legislació especial nacional aplicable als Usuaris que tinguin la condició de consumidors.
  3. Així mateix, en cas que l’Usuari actuï en la seva condició de consumidor, també podrà sotmetre qualsevol disputa relacionada amb aquestes Condicions Generals a un procediment de resolució de litigis en línia (ADR). La llista de plataformes ADR disponibles de la Comissió Europea es pot consultar a l’enllaç següent:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
  4. Això no obstant, TEC no es compromet ni està obligada a ser part en cap procés de resolució de litigis en línia.

1 d’abril de 2022

Aquest text és una versió traduïda de l’espanyol. En cas de discrepància entre aquest text i la versió original en espanyol, prevaldrà la versió en espanyol.

Newsletter

Vols rebre notícies sobre Mirador torre Glòries?
Subscriu-te a la nostra newsletter!