Compra la
teva entrada
Avís legal

THE EXHIBITIONS COMPANY, SAU, responsable del lloc web (d’ara endavant, «el RESPONSABLE»), posa a la disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions que es disposen a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), BOE núm. 166, així com informar tots els usuaris del lloc de web quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, i es compromet a observar i complir de manera rigorosa les disposicions que aquí s’estableixen, així com qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.

THE EXHIBITIONS COMPANY, SAU es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi l’obligació de preavisar o d’informar els usuaris d’aquestes obligacions, i s’entendrà com suficient la seva publicació al lloc web de THE EXHIBITIONS COMPANY, SAU.

1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom de domini: www.miradortorreglories.com i els seus subdominis

Nom comercial: MIRADOR TORRE GLÒRIES

Denominació social: THE EXHIBITIONS COMPANY, S. A. U.

NIF: A29039807

Domicili social: Paseo de la Castellana, 257 – 28046 Madrid

Telèfon: +34 934 806 161

E-mail: info@miradortorreglories.com

Registre: Societat inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, Tom 37724, Foli 225, Secció 8, Full 299308.

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

2.1. Del lloc web

El lloc web, inclosos, a títol enunciatiu però no limitatiu, la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual es destinin, la reproducció total o parcial, l’ús, l’explotació, la distribució i la comercialització requereixen en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que puguin aparèixer al lloc web pertanyen als seus respectius propietaris, i ells mateixos seran responsables de qualsevol possible controvèrsia que es pugui suscitar respecte d’aquests. El RESPONSABLE autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de www.miradortorreglories.com i els seus subdominis.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, i la seva menció o aparició exclusiva al lloc web no implica l’existència de drets o responsabilitat sobre aquests drets, ni tampoc de suport, patrocini o recomanació per part seva.

Per fer qualsevol tipus d’observació respecte de possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pots fer-ho a través de l’adreça electrònica info@miradortorreglories.com.

2.2. De Mirador torre Glòries

La representació gràfica de l’edifici de Mirador torre Glòries constitueix una marca registrada en format 2D i 3D, en totes les categories de la Classificació de Niça. N’és titular MERLIN PROPERTIES SOCIMI, SA, sense perjudici de qualsevol altre dret de propietat intel·lectual. Això confereix, a favor de la societat esmentada, un dret exclusiu a explotar-la comercialment, i en especial a utilitzar-la, reproduir-la, comunicar-la públicament, transformar-la o distribuir-la, així com la facultat d’impedir-ne l’ús per part de tercers no autoritzats. Per tant, queden expressament prohibits aquests usos descrits anteriorment, en qualsevol suport, sense el consentiment exprés previ per escrit de MERLIN PROPERTIES SOCIMI, SA.

La utilització d’imatges que reprodueixin les obres situades a Mirador torre Glòries està subjecta a allò que es preveu a la normativa vigent i, en particular, al text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Els usuaris d’aquestes imatges seran responsables de sol·licitar les autoritzacions i/o llicències que siguin preceptives i, si escau, d’abonar els drets d’autor als seus titulars o a les entitats de gestió que els representin. La reproducció de les imatges d’obres d’art haurà de contenir, en tot cas, el crèdit que hi hagi incorporat.

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que no sàpiga de manera efectiva que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al lloc web o, si ho sap, hagi actuat amb diligència per retirar-ne les dades o fer impossible accedir a aquestes dades.

Ús de cookies

Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al funcionament i visualització correctes del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal, i no s’utilitzaran per recollir-ne.

Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba el web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari, amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, i permeti, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament per a ells sense que s’hagin de registrar a cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades, etc. En aquests casos, es tracta de cookies prescindibles tècnicament, però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir-ne la instal·lació al seu equip. Si us plau, consulta les instruccions del teu navegador per ampliar aquesta informació.

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers als seus respectius llocs web, no assumeix cap mena de responsabilitat respecte d’aquests continguts. En tot cas, procedirà a retirar immediatament qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, i procedirà a retirar immediatament la redirecció a aquest lloc web i informarà les autoritats competents del contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent a la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que al lloc web hi ha algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, li agrairem que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web s’ha revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, se’n pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Tot i això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que es produeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible accedir a la pàgina web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan es connecta a internet. Tota aquesta informació es registra en un fitxer d’activitat del servidor, que permet processar posteriorment les dades per tal d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin saber el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites fetes als servidors web, el ordre de visites, el punt d’accés, etc.

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o les activitats que s’hi desenvolupin, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts. Seran competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús del lloc web els jutjats i els tribunals del domicili de l’usuari o el lloc del compliment de l’obligació.

Aquest text és una versió traduïda de l’espanyol. En cas de discrepància entre aquest text i la versió original en espanyol, prevaldrà la versió en espanyol.

Newsletter

Vols rebre notícies sobre Mirador torre Glòries?
Subscriu-te a la nostra newsletter!