Compra la
teva entrada
Projecte educatiu

Descobreix el projecte educatiu Ecosistemes Urbans, dels éssers vius a la intel·ligència artificial de Mirador torre Glòries. Amb una durada de 60 minuts, els teus alumnes aprendran a mirar, reimaginar i percebre diferents aspectes de les ciutats actuals i del futur.

Oferim tres activitats diferents adaptades al nivell educatiu en què es trobin: educació infantil, primària, secundària, batxillerat o CFGM. Totes les activitats proposen reptes perquè la visita sigui el més interactiva possible, amb materials que despertin la seva curiositat i els acompanyin en la descoberta i assimilació de les competències clau previstes.

Si el teu centre no pertany a la Comunitat Autònoma de Catalunya, posa’t en contacte amb nosaltres i t’enviarem informació sobre l’activitat amb les competències corresponents.

La meva ciutat, un ecosistema

Entenem les ciutats com a ecosistemes fràgils en els quals tots els elements estan interconnectats

  Duració 1 hora
  200€ Preu per grup classe

Aprendre a mirar la ciutat des d’una nova perspectiva

Els continguts didàctics que treballarem seran l’ecosistema urbà i les seves interrelacions,  el medi natural i el relleu de la ciutat i la cura de l’entorn.

Nivell educatiu

 • Educació infantil: I5
 • Educació primària: 1r,2n i 3r

Objectius

 • Introduir el concepte d’ecosistema urbà
 • Conèixer les espècies animals i vegetals de la ciutat
 • Reflexionar sobre la cura del medi natural de la ciutat

Descripció de la activitat

A través d’una visita a l’Hipermirador, l’alumnat descobrirà els diferents elements que constitueixen la ciutat: els éssers vius —els nostres veïns, les plantes i animals— i els elements inerts, tant els que veiem directament com els que no podem veure a simple vista, i les relacions que s’estableixen entre ells. A continuació, pujarem al Mirador per observar la ciutat des de les altures i per entendre que forma un ecosistema urbà, que és com un ésser viu en què tots els elements tenen el seu paper, estan interconnectats i són interdependents. Finalment, compartirem idees d’accions per tenir cura de l’ecosistema urbà.

Competències clau

 • Competència en comunicació lingüística (CCL)
 • Competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria (CMCCTE)
 • Competència ciutadana (CC)

Sabers

Educació del medi natural, social i cultural.

 • La vida al nostre planeta: Anàlisi de les adaptacions dels éssers vius a l’hàbitat per tal de classificar-los segons les característiques observables; valoració de les relacions entre els éssers humans, els animals i les plantes per aplicar normes de cura i respecte als éssers vius i a l’entorn en què viuen.
 • Reptes del món actual i lliçons del passat: Introducció als objectius de desenvolupament sostenible a partir de l’anàlisi de problemes i les accions quotidianes.
 • Consciència ecosocial: Coneixement de l’entorn, dels paisatges naturals, dels humanitzats i dels seus elements, i estudi de les accions per a la conservació, millora i sostenibilitat dels béns comuns.

Educació artística i audiovisual.

 • Percepció i anàlisi: Identificació de propostes audiovisuals de l’entorn descobrint-ne el valor comunicatiu accedint a espais culturals i artístics de l’àmbit audiovisual.
 • Adquisició d’hàbits de comportament i actitud positiva en la percepció de propostes audiovisuals en diferents contextos i espais culturals i artístics.

Educació en valors cívics i ètics.

 • Sostenibilitat i ètica ambiental: Desenvolupament de l’empatia, la cura i el respecte als éssers vius i el medi natural; valoració i reconeixement de l’impacte de l’activitat humana en el planeta; desenvolupament d’hàbits i actuacions individuals i col·lectives en el marc dels objectius de desenvolupament sostenible.

 Educació lingüística.

 • Comunicació oral: Interacció oral adequada en situacions d’aula i aplicació d’estratègies d’escolta activa en la resolució de conflictes, des d’una perspectiva de gènere.
 
menysinfo

El futur de les ciutats

Reimaginem les ciutats després d’entendre les connexions que s’estableixen entre els elements que formen els ecosistemes urbans

  Duració 1 hora
  200€ Preu per grup classe

Resoldre el misteri de Mirador torre Glòries

Els continguts didàctics que treballarem seran el metabolisme de la ciutat; la comunicació, dades científiques i flux d’informació; el medi natural i el relleu; i els elements de la ciutat i les seves interrelacions.

Nivell educatiu

 • Educació primària: 4t, 5è i 6è

Objectius

 • Introduir el concepte d’ecosistema urbà
 • Entendre la importància de les dades científiques
 • Reflexionar sobre la sostenibilitat de la ciutat del futur

Descripció de la activitat

A través d’una visita a l’Hipermirador i al Mirador de la planta 30, l’alumnat podrà observar la ciutat des d’un nou punt de vista, entendre quins elements formen part de l’ecosistema urbà i com funciona el seu metabolisme, amb l’objectiu de reimaginar les ciutats del futur. El fil conductor de l’activitat és la misteriosa aparició d’una capsa a l’exposició, la qual només es podrà obrir amb l’ajuda de l’alumnat; per aconseguirho, hauran de recórrer els diferents espais expositius per resoldre una sèrie de reptes i enigmes, que també els permetran descobrir “el futur de les nostres ciutats”.

Competències clau

 • Competència en comunicació lingüística (CCL)
 • Competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria (CMCCTE)
 • Competència ciutadana (CC)

Sabers

Educació científica.

 • Iniciació a l’activitat científica: Valoració de l’ús de la ciència, la tecnologia, les matemàtiques i l’enginyeria per comprendre les causes de les accions pròpies i col·lectives i prendre decisions raonades.
 • La vida al nostre planeta: Estudi del cicle de la matèria i del flux d’energia en els ecosistemes.

Educació social i territorial.

 • Reptes del món actual i lliçons del passat: Anàlisi crítica d’accions humanes com la contaminació lumínica; anàlisi de la Terra com a sistema; Valoració del patrimoni natural i cultural com un recurs per fer-ne ús des de la cura.
 • Consciència ecosocial: Interpretació de les interrelacions entre les persones, l’economia i la natura amb criteri d’ecodependència. Valoració d’actuacions que contribueixen a la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible.

Educació artística i audiovisual.

 • Percepció i anàlisi: Identificació de propostes audiovisuals de l’entorn descobrint-ne el valor comunicatiu accedint a espais culturals i artístics de l’àmbit audiovisual.
 • Adquisició d’hàbits de comportament i actitud positiva en la percepció de propostes audiovisuals en diferents contextos i espais culturals i artístics.

Educació en valors cívics i ètics.

 • Sostenibilitat i ètica ambiental: Desenvolupament de l’empatia, la cura i el respecte als éssers vius i el medi natural; Valoració i reconeixement de l’impacte de l’activitat humana en el planeta; Anàlisi del grau de sostenibilitat d’un determinat mode de vida amb relació als ecosistemes i les societats en el territori més proper.

Educación lingüística.

 • Comunicació oral: Comprensió de textos orals en diferents formats i mitjans, interacció oral adequada en situacions d’aula i aplicació d’estratègies d’escolta activa en la resolució de conflictes, des d’una perspectiva de gènere.
menysinfo-2

El poder de les dades en el metabolisme de la ciutat

Percebem l’ecosistema urbà com un organisme viu en què la informació té un paper clau.

  Duració 1 hora
  200€ Preu per grup classe

Analitzar les dades del metabolisme de la ciutat

Els conceptes que treballarem seran les dades i el flux d’informació, el concepte i les característiques del big data, la informació en temps real i els tipus d’anàlisis de dades que existeixen.

Nivell educatiu

 • Educació secundària: 1r, 2n, 3r, 4t d’ESO i 1r de batxillerat
 • CFGM

Objectius

 • Entendre l’ecossitema urbà com a dades i fluxos d’informació
 • Saber què és el big data
 • Reflexionar sobre l’ús que fem de les xarxes socials i internet.

Descripció de la activitat

A través de la visita a l’Hipermirador i al Mirador de la planta 30, desvelarem que la ciutat és un ecosistema complex amb un metabolisme propi que ens aporta informació que ens permet conèixer-la millor i prendre decisions sobre com gestionar-la. Estem envoltats de notícies, dades…, d’un flux d’informació constant que entra, surt, es transforma i transita per la ciutat a totes hores i en totes direccions. La torre Glòries és un nou tipus d’observatori que rep dades de fonts diverses i ens permet mirar i entendre Barcelona des d’una nova perspectiva. Al llarg d’aquesta activitat descobrirem la importància de la informació per conèixer la ciutat, estimular el pensament crític i prendre decisions d’impacte.

Competències clau

 • Competència en comunicació lingüística (CCL)
 • Competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria (CMCCTE)
 • Competència ciutadana (CC)
 • Competència digital (CD)

Sabers

Educació de biologia i geologia.

 • Projecte científic: Formulació de preguntes, hipòtesis i conjectures científiques; Estratègies d’utilització d’eines digitals per a la cerca d’informació, col·laboració i comunicació de processos, resultats o idees en diferents formats en el context de problemes investigables.
 • Ecologia i sostenibilitat: Identificació dels elements integrants de diferents ecosistemes de l’entorn, així com de les relacions intraespecífiques i interespecífiques que tenen; reconeixement de la importància de la conservació dels ecosistemes, la biodiversitat i la implantació d’un model de desenvolupament sostenible

Educació de ciències socials: geografia i història.

 • Reptes del món actual: Emergència climàtica, objectius de desenvolupament sostenible, consciència global i sostenibilitat.
 • Societats i territori: Cultura, arts i patrimoni.
 • Compromís cívic: Consciència ambiental, xarxes socials i ciutadania ètica digital.

Educació en valors cívics i ètics.

 • Sostenibilitat i ètica ambiental: Identificació de l’ecodependència i la interconnexió entre els estils de vida i l’entorn, en situacions quotidianes; Establiment d’un compromís actiu amb la protecció de la vida animal i el medi ambient des de la perspectiva biocèntrica en situacions de debat a l’aula.

Educació plàstica, visual i audiovisual.

 • Elements del llenguatge visual: Identificació dels elements del llenguatge visual i audiovisual, les seves possibilitats constructives, expressives i comunicatives, en contextos reals.

Educació matemàtica.

 • Sentit algebraic: Patrons: identificació i comprensió, determinant la regla de formació de col·leccions numèriques o gràfiques; Sentit estocàstic: Distribució, anàlisi i interpretació de taules i gràfics. Inferència; Obtenció de conclusions raonables a partir dels resultats obtinguts amb la finalitat d’emetre judicis i prendre decisions adequades.

Educació tecnològica i digitalització.

 • Procés de resolució de problemes i de projectes i aplicació d’estratègies de cerca crítica d’informació per a la recerca i la definició de problemes plantejats.
 • Tecnologia sostenible; Desenvolupament tecnològic: creativitat, innovació, investigació, obsolescència i impacte social i ambiental. Utilització ètica de les tecnologies emergents.
menysinfo-3

Si us interessa alguna de les activitats del projecte educatiu ens podeu escriure un correu electrònic a educa@miradortorreglories.com o posar-vos en contacte per telèfon al 935 954 430. El nostre horari és de dilluns a divendres entre les 9h i les 14h.

Newsletter

Vols rebre notícies sobre Mirador torre Glòries?
Subscriu-te a la nostra newsletter!