Compra la
teva entrada
Normes generals
d’accés

L’accés al Mirador i/o a Cloud Cities Barcelona està subjecte a la possessió d’una Entrada vàlidament adquirida d’acord amb aquestes Condicions Generals i presentada adequadament al personal de TEC el dia i l’hora concertats de la visita. En tot cas, els menors de 14 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult. Les entrades Júnior per a menors d’entre 14 i 17 anys que visitin el Mirador sense un adult s’hauran d’adquirir a taquilles o per la central de reserves a través de help@miradortorreglories.com  o 93 547 89 82. 

L’usuari que hagi adquirit les entrades online s’haurà de presentar a l’accés disponible amb aquesta finalitat en el temps indicat durant el procés de compra. Tan bon punt l’entrada hagi estat validada pel personal de TEC, i el titular legítim de l’entrada hagi accedit al recinte, el visitant no hi podrà tornar a entrar si l’abandona. Els visitants hauran de conservar l’entrada durant tota la visita.

El personal de TEC podrà requerir en qualsevol moment als visitants que hagin adquirit les entrades amb tarifa Reduïda que acreditin documentalment el compliment de la circumstància que dona dret a la reducció.

El personal de TEC podrà denegar l’accés al Mirador i/o a Cloud Cities Barcelona en cas que l’entrada estigui danyada, trencada o tingui indicis de falsificació o revenda. En cas que es detecti una entrada falsificada o revenuda, TEC es reserva el dret d’iniciar accions legals contra la persona que la presenti o contra el responsable de la falsificació o revenda.

TEC es reserva la possibilitat de registrar els visitants que accedeixin als recintes, i les seves pertinences, per motius de seguretat, en virtut del que s’estableix a la normativa aplicable. El visitant serà sotmès al control de bosses, motxilles, equipatges i efectes personals. En cap cas no es permet l’entrada amb objectes que puguin ser considerats perillosos o prohibits. En cas que es detecti un objecte perillós, l’objecte podrà ser requisat fins a la sortida o lliurat a les forces i els cossos de seguretat, segons el cas, o es podrà denegar l’accés del visitant. Aquestes mesures les podrà modificar de manera unilateral TEC si hi ha circumstàncies que hi obliguin, com ara canvis en el Nivell d’Alerta Antiterrorista (NAA).

TEC es reserva el dret d’admissió en virtut del que s’estableix al Decret 112/2010, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i les activitats recreatives. Així mateix, TEC podrà denegar l’accés o la permanència a qualsevol visitant que: (i) manifesti símptomes que evidenciïn que es troba sota els efectes de begudes alcohòliques, estupefaents, psicotròpics, estimulants o equivalents; (ii) mostri una actitud que suposi o pugui suposar un perill directe o indirecte per a la resta de les persones, per al personal de TEC o per a les instal·lacions; o (iii) incompleixi alguna de les normes establertes en aquestes condicions generals. El dret d’admissió es podrà aplicar, també, a aquells visitants que, havent accedit al Mirador, intentin accedir a Cloud Cities Barcelona contravenint alguna de les normes establertes en aquesta clàusula, a la clàusula 5.2 de les condicions de compra o a les condicions generals.

La compra de l’entrada per accedir al recinte suposa l’acceptació per part de l’usuari de la normativa vigent que fixi el Ministeri de Sanitat o qualsevol altra autoritat competent en tot moment per a la visita a museus i establiments públics com a conseqüència de la situació d’emergència de salut pública ocasionada per la covid-19, tant durant l’estat d’alarma com després que aquest hagi finalitzat.

TEC es reserva el dret de modificar itineraris o de limitar els espais visitables per motius de salut pública, seguretat, restauració, manteniment, condicions meteorològiques adverses o esdeveniments puntuals. Aquests canvis no afectaran el preu de les entrades ni donaran dret a l’usuari a reclamar.

TEC, en compliment de la normativa legal, regularà l’aforament del Mirador i de Cloud Cities Barcelona segons criteris de seguretat i/o de conservació dels respectius espais.

No es permet fumar, beure ni menjar dins de Mirador torre Glòries ni de Cloud Cities Barcelona durant tota la visita.

Per preservar la higiene, per seguretat, per educació i respecte envers els altres, no es podrà estar a les instal·lacions en vestit de bany, biquini, sense calçat o amb el tors descobert.

Per raons sanitàries i d’higiene no s’admeten animals, llevat dels gossos guia.

No es permet l’entrada de patinets, bicicletes ni de cap altre vehicle amb rodes a tot el recinte.

No es permet accedir al Mirador ni al Cloud Cities Barcelona amb material audiovisual professional (a títol d’exemple, flaixos o dispositius d’il·luminació, trípodes, objectius, etc.). Tampoc no es permet captar imatges amb finalitats diferents de l’ús personal. En particular, es prohibeix fer servir les imatges amb finalitats lucratives, empresarials o professionals, sense el consentiment exprés i per escrit de TEC. En cas que l’Usuari incompleixi aquesta obligació, assumirà íntegrament, davant de TEC i de tercers, qualsevol responsabilitat que pugui sorgir per la captació i l’ús no consentits de qualsevol imatge del recinte.

Aquest text és una versió traduïda de l’espanyol. En cas de discrepància entre aquest text i la versió original en espanyol, prevaldrà la versió en espanyol.

Newsletter

Vols rebre notícies sobre Mirador torre Glòries?
Subscriu-te a la nostra newsletter!